Regulamin serwisu internetowego

Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych przez Mikstura A.Radwańska, A. Radwański s.c w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:

Właściciel - Mikstura A.Radwańska, A. Radwański s.c

Usługodawca:

Mikstura A.Radwańska, A. Radwański s.c, z siedzibą ul. Stradomska 19, 30-376 Kraków, Nip 6762528228

Kontakt:

tel.: tel. 783 945 021

e-mail: biuro@franicafe.pl

Jakie usługi świadczy Mikstura A.Radwańska, A. Radwański s.c na swoich stronach:

 1. Usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.):
  • Usługi społecznościowe - usługi świadczone za pośrednictwem https://www.pralniasamoobslugowa.pl zgodnie z ich regulaminami, umożliwiających ich Użytkownikom wymianę informacji, korzystania z informacji i materiałów w udostępnionych obszarach pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej Mikstura A.Radwańska, A. Radwański s.c,
  • Usługi ogłoszeniowe – usługi świadczone dla osób prywatnych i prowadzących działalność gospodarczą polegające na zamieszczeniu oferty i usług związanych z ofertą pralni samoobsługowej w Krakowie Frania Cafe.
  • dostęp do informacji na zasadzie zapewniający Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępnianych na indywidualne żądanie użytkownika, w taki sposób, aby użytkownik miał do nich dostęp czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych https://www.pralniasamoobslugowa.pl.

Wymagania techniczne:

 1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
   • Urządzenie obbiorcze z aktualną przeglądarką internetową,
   • połączenie z siecią Internet,
   • przeglądarkę internetową,
   • inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.
 1. Mikstura A.Radwańska, A. Radwański s.c zastrzega, że w przypadku https://www.pralniasamoobslugowa.pl dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz cookies.

Zakaz dostarczania treści bezprawnych:

 1. Zakazane jest korzystanie z https://www.pralniasamoobslugowa.pl w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Mikstura A.Radwańska, A. Radwański s.c lub elektronicznie na adres biuro@franiacafe.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Mikstura A.Radwańska, A. Radwański s.c.

Ochrona prywatności

 1. Mikstura A.Radwańska, A. Radwański s.c gwarantuje Użytkownikom https://www.pralniasamoobslugowa.pl prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2. Mikstura A.Radwańska, A. Radwański s.c w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Dane Użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji wyraźnie przewidzianych przepisami prawa.
 3. Mikstura A.Radwańska, A. Radwański s.c umożliwia korzystanie z https://www.pralniasamoobslugowa.pl w sposób anonimowy
 4. Mikstura A.Radwańska, A. Radwański s.c gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną Mikstura A.Radwańska, A. Radwański s.c, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i formularza kontaktowego tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie https://www.pralniasamoobslugowa.pl oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.
 5. Dane użytkowników Mikstura A.Radwańska, A. Radwański s.c wykorzystuje się w następujących celach: świadczenia usług, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach Mikstura A.Radwańska, A. Radwański s.c i osób trzecich, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania.
 6. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:
  1. po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi,
  2. w postaci zagregowanej charakteryzującej populację użytkowników https://www.pralniasamoobslugowa.pl aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników https://www.pralniasamoobslugowa.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej również: „UODO”) oraz po 25 maja 2018 roku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych jest:

Mikstura A.Radwańska, A. Radwański s.c, ul. Stradomska 19, 30-376 Kraków, Nip 6762528228, tel. 783 945 021

Dane kontaktowe

adres email: biuro@franiacafe.pl lub pisemnie na następujący adres: Mikstura A.Radwańska, A. Radwański s.c, ul. Stradomska 19, 30-376 Kraków.

Administrator danych nie ma obowiązku powoływać inspektora ochrony danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu w celu realizacji Umowy o świadczenie usługi elektronicznej oraz w innych celach tj.:

Statystycznym i analityki zgodnie uzasadnionym interesem administratora - podmioty współpracujące z Mikstura A.Radwańska, A. Radwański s.c., m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, twórcy aplikacji

Niewyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych może wiązać się z niemożliwością wykonania Umowy lub spełnienia innych obowiązków administratora.

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu/celach.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom w związku realizacją usprawiedliwionego celu Administratora danych:

- podmiotom realizującym usługi płatnicze transportu towarów (kurierzy, Poczta Polska)

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Może jednak zdarzyć się, że w związku z wykorzystaniem przez administratora narzędzi oferowanych przez koncern Google lub podmioty z nim powiązane ale korzystające z marki Google, dane mogą być przekazywane poza granice EOG. W tym przypadku, administrator działa w zaufaniu do zapewnień koncernu Google i podmiotów z nim powiązanych o zgodności ich praktyk z prawem UE w zakresie ochrony danych, w szczególności zgodności z Decyzją wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176) (Tekst mający znaczenie dla EOG) oraz wzorcowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską w przypadku przesyłania danych poza EOG.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administrator może wdrożyć zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Zasady podejmowania w/w opierają się na konieczności realizacji Umowy oraz gromadzenia informacji niezbędnych do zwiększenia efektywności świadczenia usług. Okoliczności te nie mają bezpośredniego wpływu na Państwa sytuację prawną.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas określony.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się:
  1. w przypadku usług o charakterze czasowym, z chwilą opuszczenia stron Mikstura A.Radwańska, A. Radwański s.c,
  2. w przypadku usług, co do których ustanowiono odrębne regulaminy, umowa rozwiązuje się na zasadach określonych w w/w regulaminach.
 3. Do usług świadczonych drogą elektroniczną, co do których nie ustanowiono odrębnych regulaminów (brak zawarcia umowy) nie ma zastosowania ustawa o prawach konsumenta.

Nota prawna

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Mikstura A.Radwańska, A. Radwański s.c nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach https://www.pralniasamoobslugowa.pl informacji w ramach usług Informacyjnych, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 3. Przyjęty w na stronach https://www.pralniasamoobslugowa.pl wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
 4. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach https://www.pralniasamoobslugowa.pl jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 5. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części https://www.pralniasamoobslugowa.pl w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Mikstura A.Radwańska, A. Radwański s.c poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.